Batch-skript

Batch-programmering innebär att skriva skript som innehåller en serie kommandon som kan utföras i en följd. Dessa skript, vanligtvis med filändelsen .bat eller .cmd, kan automatisera en mängd olika uppgifter på Windows-plattformen. Batch-skript använder enkla kommandon och kan skapas med textredigerare som Notepad.

Här är ett enkelt Batch-skript som hälsar användaren:

@echo off
echo Välkommen till Batch-programmering!
echo Detta är ditt första skript.
pause

Förklaringar:

 • @echo off: Stänger av standardkommandoutskrift.
 • echo …: Skriver ut text på skärmen.
 • pause: Stannar exekveringen för att användaren ska kunna se meddelandet innan fönstret stängs.

Batch-skript exekvering

Det finns flera metoder för att exekvera ett batch-skript. Det kan göras genom att antingen dubbelklicka på batch-filen i Utforskaren eller genom att ange filens namn i kommandotolken (CLI). Detsamma gäller för att köra batch-skript. Bland olika körningsmetoder såsom parallell, seriell, fjärrkörning, och schemalagd förklaras här följande två metoder:

 • Interaktiv – Programmet körs i ett läge där det interagerar med användaren. Det kan begära indata, visa information eller vänta på instruktioner från användaren.
 • I bakgrund (Silent) – Programmet körs utan direkt användarinteraktion. Det kan utföra uppgifter utan att synas för användaren och kan till och med köra automatiskt på bestämda tider eller händelser.

Varje körningssätt har sina egna användningsområden och kan vara relevant beroende på vilka uppgifter eller applikationer som behöver köras. Till exempel kan Batch-programmering användas för att skapa skript som kan köras antingen interaktivt, i bakgrunden, schemalagt eller i en serie beroende på behovet.

Operatorer

Precis som i andra programmeringsspråk finns flera olika operatorer i Batch script

Aritmetiska operatörer

 • + plus
 • minus
 • * multiplikation
 • / division
 • % modulus (rest i divisionen)

Jämförelseoperatörer

 •  EQU likamed
 • NEQ inte likamed
 • LSS mindre än
 • LEQ mindre eller likamed
 • GTR större än
 • GEQ större eller likamed

Tilldelningsoperatörer

 • += addera
 • -= subtrahera
 • *= multiplicera
 • /= dividera
 • %= modulus (resterande)

Omdirigerings operatörer

 • > till  en fil
 • < från en fil
 • >> lägga till text i en ny rad
 • | pipe

Logiska operatörer

 • AND
 • OR
 • NOT

Sammanfattning

Dessa skript skrivs vanligtvis i en enkel textfil med filändelsen .bat eller .cmd. Batch-filer används för att automatisera uppgifter och utföra olika operationer, såsom filhantering, systemkonfiguration och körning av program. De kan innehålla inbyggda Windows-kommandon, användardefinierade kommandon och logik för att hantera olika uppgifter på en dator.

Batch-skript kan exekveras genom att dubbelklicka på filen, genom kommandotolken (CLI), eller schemaläggas för att köras vid specifika tider. De är användbara för att automatisera repetitiva uppgifter, underhåll av system och kan även integreras med andra skript- och programmeringsspråk för att utföra mer avancerade uppgifter och processer på ett Windows-system.