MBR

Master Boot Record (MBR) är en viktig del av en hårddisk som spelar en avgörande roll när det gäller att starta datorn och ladda operativsystemet. MBR är en liten sektor som ligger i början av en hårddisk och innehåller information som krävs för att initiera och dirigera processen för att starta upp datorn. Här är de grundläggande delarna av MBR:

 • Bootstrap Code
 • MBR Signatur
 • Partitionstabell

Det första avsnittet av MBR kallas bootstrappskoden (Bootstrap Code). Det är en liten mängd programkod som utförs när datorn startar. Dess huvudsakliga uppgift är att lokalisera och ladda operativsystemets startsektor, som är ansvarig för att starta upp operativsystemet. Bootstrappskoden är också ansvarig för att dirigera startprocessen till det aktiva partitionen.

Partitionstabellen bestående av 64 byte i MBR är en liten datastruktur som innehåller information om de primära partitionerna på hårddisken. Varje partition representeras av en post på 16-byte i partitionstabellen och innehåller information som partitionens startposition, storlek och partitionstyp. MBR kan hantera upp till fyra primära partitioner (16 x 4 = 64 byte).

MBR avslutas med en kort signatur, som är en 2-byte-sekvens. Denna signatur, inställd på 0x55AA, markerar slutet på MBR och fungerar som en identifiering för systemet att veta att MBR är närvarande och giltig.

MBR gör följande vid datorns start:

 • Skannar partitionstabellen för den aktiva partitionen: MBR börjar med att skanna partitionstabellen som finns i MBR för att identifiera den aktiva partitionen. Den aktiva partitionen är den som innehåller operativsystemets startkärna.
 • Hittar startsektorn av den aktiva partitionen: När den aktiva partitionen har identifierats, hittar MBR den specifika startsektorn för den aktiva partitionen. Varje partition har en startsektor som innehåller kritisk information om partitionens innehåll och struktur.
 • Laddar en kopia av startsektorn från den aktiva partitionen i minnet: MBR kopierar innehållet i startsektorn från den aktiva partitionen till minnet. Detta innehåll inkluderar bland annat den så kallade bootstrappskoden och information om hur man startar operativsystemet.
 • Överför styrningen till körbar kod i startsektorn: När kopian av startsektorn är laddad i minnet, överför MBR styrningen till den körbara koden i startsektorn. Denna körbara kod, även kallad boot loader, initierar uppstartprocessen för det operativsystem som är installerat på den aktiva partitionen.

Således är MBR en avgörande komponent för att initiera datorns uppstartprocess genom att hitta och ladda den nödvändiga startkärnan från den aktiva partitionen och överföra styrningen till operativsystemet.

Om MBR inte kan slutföra uppstartprocessen på grund av något fel eller problem, kan det leda till att datorn inte kan starta upp korrekt. Några möjliga scenarier om MBR inte kan utföra sina uppgifter inkluderar:

 • Felaktig MBR-data: Om partitionstabellen i MBR har blivit korrupt eller felaktig kan MBR ha svårt att identifiera den aktiva partitionen eller hitta rätt startsektor.
 • Skadat bootsektor: Om den aktiva partitionens bootsektor har skadats kan MBR inte ladda den nödvändiga körbara koden i minnet.
 • Felaktig boot loader: Om den körbara koden i startsektorn, som vanligtvis är en boot loader, är felaktig, kan den inte starta upp operativsystemet korrekt.
 • Problem med hårddisken: Om hårddisken har fysiska problem eller är felaktigt ansluten kan MBR ha svårt att läsa data korrekt från disken.

Om MBR inte kan slutföra uppstartprocessen kan resultatet vara att datorn inte kan starta upp alls, eller att den fastnar i en uppstartsslinga eller visar felmeddelanden. I sådana fall kan det vara nödvändigt att använda återställningsverktyg, reparationsalternativ eller installera om operativsystemet för att lösa problemet.