Kommandon i Batch-skript

Inom Batch-skriptning finns huvudsakligen två typer av kommandon: interna och externa. De interna kommandona är redan inbyggda i Windows OS, exempelvis echo, cls, del, dir och fler. Å andra sidan, externa kommandon tillkommer vid installation av olika applikationer. Vissa av dessa kommandon kan exekveras direkt från Run-fältet, medan endast några av dem fungerar från kommandotolken.

Vanligtvis används kommandona tillsammans med underkommandon, växlingar/tillägg och parametrar. Underkommandon fungerar som underordnade kommandon som krävs för att uppnå ett specifikt resultat. Till exempel:

c:\>net users

I detta fall är huvudkommandot ”net” och underkommandot är ”users”, vilka behöver köras tillsammans för att visa användarinformation.

De flesta kommandoradskommandon (CLI) kan anpassas med parametrar och ”switchar” (växlingar). Det som specificeras efter ett kommando kallas för argument. Det som anges direkt på kommandotolken benämns som parametrar. För att göra en jämförelse, kan en parameter ses som en parkeringsplats medan ett argument är som en bil. På en parkeringsplats kan olika bilar parkeras.

c:\>net user ChaloReyes P@ssw0rd /add

Här är huvudkommandot ”net”, underkommandot ”user”, med ”ChaloReyes” som användarkonto och ”P@ssw0rd” som lösenord. Tillsammans representerar dessa parametrar eller argument för kommandot ”net user”. ”/add” är en växling eller tillägg till kommandot för att lägga till en användare.

Echo

Kommandot ”echo” används för att visa text på skärmen. Till exempel:  

Om du bara skriver ”echo” i kommandotolken, visar det om ”echo” är på eller av. Standardmässigt är ”echo” alltid på, men det kan inaktiveras för att undvika att text visas efter ett kommandoutförande. Detta görs med kommandot ”echo off” och aktiveras med ”echo on”.

Som illustration kan vi skapa den första Batch program/script. Först skapar jag en katalog med namn BatchScripts direkt under C:\

 1. c:\>mkdir BatchScripts
 2. c:\cd BatchScripts
 3. c:\BatchScripts\notepad
 4. Skriv följande rader:
  @echo off
  echo Hej allihopa!
  pause
 5. Spara filen som Hej.bat i mappen c:\BatchScripts. Det är viktig att ha en kort sökväg.
 6. Exekvera kommandot c:\BatchScripts\dir och verifiera att filen har sparats med rätt namn, det vill säga Hej.bat och inte som text-fil.

För att exekvera ditt första Batch program/script har du två alternativ: antingen dubbelklickar du på batch-filen eller skriver du filens namn i CMD.

Obs: Se till att i filtyp fältet står Alla filer, annars sparas dokumentet som textfil och inte som en exekverbar fil!

Skapa ditt andra program:

För att skapa ditt nästa program följ instruktioner här nedan:

 1. öppna Notepad och skriv följande rader:
  • @echo off
  • cd
  • echo Welcome %1
  • pause
 2. Spara dokumentet som en .bat-fil med namnet ”welcome.bat”.

Obs: Vi har använt en parameter som %1 så att användaren själv kan ange parametern vid körningen av skriptet. Byt arbetskatalog till den plats där din welcome.bat-fil har sparats. Om jag har sparat filen i mappen ”MinaScript” skulle kommandot se ut så här:

c:\>BatchScripts\welcome.bat ChaloReyes

Kommentar

Med kommandot ”rem” kan man lägga kommentarer eller kommentera bort någon rad. Som exempel skapar vi en skrypt där vi lägger en kommentar:

@echo off
Rem Program for printing hello world
Echo Hello World
pause

Övriga kommandon

Av flera CLI-kommando relaterade till Batch-skript listas här några av dem:

 • title – Ändrar CMD-fönstrets namnlista. Till exempel:
  • c:\>title ChaloReyes CMD
 • prompt – Ändrar tecknet som identifierar kommandoprompten. Till exempel:
  • c:\>prompt ChaloReyes $$ :
 • start – Startar tjänster och applikationer. Till exempel:
  • c:\>start ”Batch Programming”
  • c:\>start /min notepad
  • c:\>start /max mspaint
 • tree – Visar filsystemet i trädformat. Till exempel:
  • c:\>tree PSlabs
 • ver – Visar Windows-versionen:
  • c:\>ver
 • shutdown – Stänger av eller startar om datorn. Till exempel:
  • c:\>shutdown /s /t 0
  • c:\>shutdown /r /t 0
 • type – Visar innehållet i textfiler.
 • pause – Pausar kommandoutförandet och visar meddelandet ”Press any key to continue”.
 • color – Styr bakgrundsfärg och textfärg i kommandoprompten. Direkt efter kommandot COLOR ska anges två hexadecimala tal, den första gäller för bakgrundsfärg och den andra för text.

Här nedan listas några av kodernas värde

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
black blue green aqua red purple yellow white gray ligth blue
A B C D E F
ligthgreen ligthaqua

ligth

red

ligthpurple ligthyellow brigthwhite

För att ändra bakgrundsfärg (gul) och textfärg (svart) på kommandoprompten exekvera:

c:\>color 60

Miljövariabler

Ordet variabel syftar på en platsreservation i minnet där lagras dessa variabler för senare användning.  Det finns fler miljövariabler som är förkonfigurerade med ett visst syfte, till exempel variabeln computername innehåller datorns namn. Här nedan några exempel:

För att få datorns namn exekvera:

 • c:\>echo %computername%

För att få den aktuella datum exekvera:

 • c:\>echo %date%

För att flytta exekveringsläge till c:Windows, exekvera:

 • c:\>cd %systemroot%